کارت عضویت آهنین

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

مبلغ پرداختی بعنوان آورده شما و اعتبار اولیه حساب شما میباشد که در صورت انصراف قابل برگشت نخواهد بود. لازمه اخذ کارت عضویت آهنین، انجام مراحل عضویت الکترونی و اخذ کارت عضویت الکترونی و پرداخت حق عضویت سالانه  برای کارت عضویت آهنین میباشد، که برای اعضاء آهنین مبلغ صد میلیون ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در باشگاه سایت، دریافت سیگنالهای معاملاتی درجه چهار، ده ساعت بسته آموزش بورس از جمله مزایای عضویت در کلاس آهنین باشگاه مشتریان میباشد.

شناسه محصول: icard01 دسته:

توضیحات

شرایط اخذ کارت عضویت آهنین:

  1. طی مراحل عضویت الکترونی و اخذ کارت عضویت الکترونی،
  2. پرداخت حق عضویت سالانه،

امتیازات اعضای کلاس آهنین شامل کلیه مزایا و امتیازات کلاس الکترونی به اضافه:

  1. دریافت مبلغ صد میلیون ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در باشگاه ،
  2. ده ساعت بسته آموزش بورس،

از جمله مزایای عضویت در کلاس آهنین باشگاه مشتریان میباشد.

توضیح:

  1. مبلغ پرداختی بعنوان آورده شما و اعتبار اولیه حساب شما میباشد که در صورت انصراف قابل برگشت نخواهد بود.
  2. کلیه اعضاء موظف هستند، کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و قوانین و مقررات سایت را رعایت نمایند، در غیر این صورت بدون اخطار قبلی عضویت آنها لغو خواهد گردید.