اپلیکیشن موبایل

هرآنچه که برای کسب ثروت نیاز دارید.

[us_iconbox icon=”fas|angle-down” color=”custom” icon_color=”#ffffff” size=”48px” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23second” bg_color=”” external=””]
[/us_iconbox]

اپلیکیشن موبایل سوپرمارکت مالی تارا

[us_separator size=”large” show_line=”1″ line_width=”30″ icon=”far|heart”]

در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل،

در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل،

[us_separator size=”large”][us_btn label=”دریافت از گوگل پلی استور” link=”url:http%3A%2F%2F45.82.136.82%2Fcomingsoon|title:%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86||” style=”4″ align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D” target=”” custom_width=”200px”]

با اپلیکیشن موبایل ، تارا همیشه در جیب شماست

[us_separator][us_image image=”9680″ size=”full” align=”center” img_link_new_tab=””][us_btn label=”دریافت از کافه بازار” link=”url:http%3A%2F%2F45.82.136.82%2Fcomingsoon|title:%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1||” style=”5″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D” target=”” custom_width=”200px”][us_btn label=”دریافت از سیب آپ” link=”url:http%3A%2F%2F45.82.136.82%2Fcomingsoon|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D9%BE||” style=”6″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D” target=”” custom_width=”200px”]

مزیت های استفاده از اپلیکیشن تارا

[us_separator size=”large”]
[us_iconbox icon=”far|gem” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#e9c29c” circle_color=”#489fad” size=”44px” title=”مزیت اول” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23fifth” external=””]

در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل،

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|flask” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#15bea8″ circle_color=”#445f6e” size=”44px” title=”مزیت دوم” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23fifth” external=””]

در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل،

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”far|paper-plane” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#355856″ circle_color=”#22c489″ size=”44px” title=”مزیت سوم” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23fifth” external=””]

در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل،

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|desktop” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#f7d98a” circle_color=”#e84748″ size=”44px” title=”مزیت چهارم” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23fifth” external=””]

در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل، در دست تکمیل،

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”far|heart” color=”custom” style=”” icon_color=”#e26fab” size=”90px” external=””]
[/us_iconbox][us_separator size=”small”]

همین الان نصب کنید

[us_separator][us_btn label=”دریافت از گوگل پلی” link=”url:http%3A%2F%2F45.82.136.82%2Fcomingsoon|title:%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84||” style=”3″ align=”center” icon=”fas|shopping-cart” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2218px%22%7D%7D” custom_width=”200px”]